تبلیغات
پیامک - جملات پیامکی انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات پیامکی انگلیسی با ترجمه فارسی

 

نوشته شده توسط:arman shahr

 

Music is love in search of a word and washes away from the soul the dust of everyday life

موسیقی عشق است در جستجوی کلمه و جان را از آلودگی های زندگی روزمره می شوید

 

It is difficult to free fools from the chains they revere

سخت است رها کردن نادانان از زنجیرهایی که حرمت می نهند

Angels don't leave footprints

فرشتگان از خود جای پایی نمی نهند

 

Let every man be respected as an individual and no man idolized

بیایید که هر فرد را بعنوان انسان محترم شماریم و از هیچ انسانی بت نسازیم

 

There is no pillow so soft as a clear conscience

هیچ بالشی به نرمی وجدان آسوده نیست